لیست قیمت
96-2-11لیست قیمت سه راه تزریقی پلی اتیلن شرکت تکاب اتصال               PE 100
بهای واحد تعداد PE PN شــــــــــــــــرح کالا
7,433,000 100 16 سه راه   °90 تزریقی پلي اتيلن     400
6,398,000 100 16 سه راه   °90 تزریقی پلي اتيلن     355
4,600,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلي اتيلن     315
4,025,000 100 16 سه راه   °90 تزریقی  پلي اتيلن     280
2,875,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلي اتيلن     250
2,371,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی  پلي اتيلن     225
1,553,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلي اتيلن     200
1,371,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلي اتيلن     180
906,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلي اتيلن     160
863,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی  پلي اتيلن     140
491,000 100 16 سه راه   °90 تزریقی   پلي اتيلن     125
363,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلي اتيلن     110
208,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلي اتيلن     90
136,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی  پلي اتيلن     75
106,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی  پلي اتيلن     63
76,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی  پلي اتيلن     50
76,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی  پلي اتيلن     40
76,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی  پلي اتيلن     32
9,184,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی  پلي اتيلن   355 × 400 ( با تبدیل)
6,929,000 100 16 سه راه °90 تزریقی  پلي اتيلن    315 × 400
6,829,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی  پلي اتيلن   250 × 400
7,533,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی  پلي اتيلن   225 × 400 ( با تبدیل)
6,641,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلي اتيلن   200 × 400
7,101,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی  پلي اتيلن   160 × 400  ( با تبدیل)
7,101,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلي اتيلن   125 × 400  ( با تبدیل)
7,101,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی  پلي اتيلن   110 × 400  ( با تبدیل)
7,159,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی  پلي اتيلن   90 × 400  ( با تبدیل)
7,159,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی  پلي اتيلن   75 × 400  ( با تبدیل)
7,214,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی  پلي اتيلن   63 × 400  ( با تبدیل)
7,214,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی  پلي اتيلن   50 × 400  ( با تبدیل)
5,951,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی  پلي اتيلن   315 × 355 ( با تبدیل)
5,938,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلي اتيلن   250 × 355
6,641,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی  پلي اتيلن   225 × 355 ( با تبدیل)
5,909,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلي اتيلن   200 × 355
5,564,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی  پلي اتيلن   160 × 355
5,865,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلي اتيلن   125 × 355 (با تبدیل)
5,865,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی  پلي اتيلن   110 × 355
5,805,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی  پلي اتيلن   90 × 355 (با تبدیل)
5,836,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی  پلي اتيلن   75 × 355 (با تبدیل)
5,891,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی  پلي اتيلن   63 × 355 (با تبدیل)
5,891,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی  پلي اتيلن   50 × 355 (با تبدیل)
5,363,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلي اتيلن 280 × 315 ( با تبدیل)
4,341,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی  پلي اتيلن    250 × 315
5,045,000 100 16 سه راه °90 تزریقی 90 پلي اتيلن    225 × 315( با تبدیل)
4,068,000 100 16 سه راه °90 تزریقی پلي اتيلن    200 × 315
4,068,000 100 16 سه راه °90 تزریقی پلي اتيلن    160 × 315
4,370,000 100 16 سه راه °90 تزریقی  پلي اتيلن 125 × 315 ( با تبدیل)
4,370,000 100 16 سه راه °90 تزریقی پلي اتيلن 110 × 315
4,313,000 100 16 سه راه °90 تزریقی پلي اتيلن    90 × 315 ( با تبدیل)
4,341,000 100 16 سه راه °90 تزریقی  پلي اتيلن    75 × 315 ( با تبدیل)
4,396,000 100 16 سه راه °90 تزریقی  پلي اتيلن    63 × 315
4,396,000 100 16 سه راه °90 تزریقی  پلي اتيلن    50 × 315 ( با تبدیل)
5,319,000 100 16 سه راه °90 تزریقی  پلی اتیلن  250 ×280 ( با تبدیل)
5,233,000 100 16 سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن  225 ×280 ( با تبدیل)
5,233,000 100 16 سه راه°90 تزریقی پلی اتیلن  200 ×280 ( با تبدیل)
5,233,000 100 16 سه راه °90 تزریقی  پلی اتیلن 160 × 280 ( با تبدیل)
5,535,000 100 16 سه راه °90 تزریقی  پلی اتیلن 125 × 280 ( با تبدیل)
5,535,000 100 16 سه راه °90 تزریقی  پلی اتیلن  110 × 280 ( با تبدیل)
5,463,000 100 16 سه راه °90 تزریقی  پلی اتیلن  90 × 280 ( با تبدیل)
5,506,000 100 16 سه راه °90 تزریقی  پلی اتیلن  75 × 280 ( با تبدیل)
5,560,000 100 16 سه راه °90 تزریقی  پلی اتیلن  63 × 280 ( با تبدیل)
5,560,000 100 16 سه راه °90 تزریقی  پلی اتیلن  50× 280 ( با تبدیل)
3,580,000 100 16 سه راه °90 تزریقی  پلی اتیلن  225 ×250( با تبدیل)
2,804,000 100 16 سه راه °90 تزریقی  پلی اتیلن  200 ×250
3,264,000 100 16 سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 180 × 250( با تبدیل)
2,674,000 100 16 سه راه °90 تزریقی  پلی اتیلن 160 × 250
2,645,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن 125 × 250
2,616,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  110 × 250
2,386,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  90 × 250
2,444,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  75 × 250 ( با تبدیل)
2,444,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  63 × 250
2,500,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  50 × 250 ( با تبدیل)
2,948,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  200 ×225 ( با تبدیل)
2,948,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن 180 × 225( با تبدیل)
2,948,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن 160 × 225 ( با تبدیل)
3,249,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن 125 × 225 ( با تبدیل)
3,249,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  110 × 225 ( با تبدیل)
3,479,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  90 × 225 ( با تبدیل)
3,479,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  75 × 225 ( با تبدیل)
3,479,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  63 × 225 ( با تبدیل)
3,479,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  50 × 225 ( با تبدیل)
2,013,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  180 × 200 ( با تبدیل)
1,668,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  160 × 200
1,668,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  125 × 200
1,438,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  110 × 200
1,438,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  90 × 200
1,438,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  75 × 200
1,493,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  63 × 200
1,493,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  50 × 200( با تبدیل)
1,831,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  160 × 180 ( با تبدیل)
1,831,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  125 × 180 ( با تبدیل)
1,831,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  110 × 180 ( با تبدیل)
1,831,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  90 × 180 ( با تبدیل)
1,891,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  75× 180 ( با تبدیل)
1,891,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  63× 180 ( با تبدیل)
1,945,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  50× 180 ( با تبدیل)
1,208,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  125 × 160
906,000 100 16 سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن  110 × 160
906,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  90 × 160
891,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  75 × 160
863,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  63 × 160
916,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  50 × 160( با تبدیل)
1,164,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  125 × 140 ( با تبدیل)
1,164,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  110 × 140( با تبدیل)
1,164,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  90 × 140( با تبدیل)
1,164,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  75 × 140( با تبدیل)
1,219,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  63 × 140( با تبدیل)
1,219,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  50 × 140( با تبدیل)
468,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  110 × 125
446,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  90 × 125
446,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  75 × 125
418,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  63 × 125
470,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  50× 125 ( با تبدیل)
345,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  90 × 110
316,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  75 × 110
310,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  63 × 110
364,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  50 × 110 ( با تبدیل)
208,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  75 × 90
181,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  63 × 90
129,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  63 × 75
129,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  50 × 75
101,000 100 16 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  50 × 63
5,951,000 100 10 سه راه   °90 تزریقی پلي اتيلن     400
5,103,000 100 10 سه راه   °90 تزریقی پلي اتيلن     355
3,666,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلي اتيلن     315
3,206,000 100 10 سه راه   °90 تزریقی  پلي اتيلن     280
2,400,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلي اتيلن     250
1,898,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی  پلي اتيلن     225
1,250,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلي اتيلن     200
1,106,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلي اتيلن     180
734,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلي اتيلن     160
638,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی  پلي اتيلن     140
343,000 100 10 سه راه   °90 تزریقی   پلي اتيلن     125
263,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلي اتيلن     110
145,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلي اتيلن     90
95,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی  پلي اتيلن     75
74,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی  پلي اتيلن     63
53,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی  پلي اتيلن     50
53,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی  پلي اتيلن     40
53,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی  پلي اتيلن     32
7,331,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی  پلي اتيلن   355 × 400 ( با تبدیل)
5,549,000 100 10 سه راه °90 تزریقی  پلي اتيلن    315 × 400
5,463,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی  پلي اتيلن   250 × 400
6,024,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی  پلي اتيلن   225 × 400 ( با تبدیل)
5,319,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلي اتيلن   200 × 400
5,679,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی  پلي اتيلن   160 × 400  ( با تبدیل)
5,679,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلي اتيلن   125 × 400  ( با تبدیل)
5,679,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی  پلي اتيلن   110 × 400  ( با تبدیل)
5,736,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی  پلي اتيلن   90 × 400  ( با تبدیل)
5,736,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی  پلي اتيلن   75 × 400  ( با تبدیل)
5,779,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی  پلي اتيلن   63 × 400  ( با تبدیل)
5,823,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی  پلي اتيلن   50 × 400  ( با تبدیل)
4,758,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی  پلي اتيلن   315 × 355
4,744,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلي اتيلن   250 × 355
5,305,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلي اتيلن   225 × 355   ( با تبدیل)
4,715,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلي اتيلن   200 × 355
4,456,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی  پلي اتيلن   160 × 355
4,815,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلي اتيلن   125 × 355 (با تبدیل)
4,815,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی  پلي اتيلن   110 × 355
4,643,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی  پلي اتيلن   90 × 355 (با تبدیل)
4,686,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی  پلي اتيلن   75 × 355 (با تبدیل)
4,729,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی  پلي اتيلن   63 × 355 (با تبدیل)
4,729,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی  پلي اتيلن   50 × 355 (با تبدیل)
4,269,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلي اتيلن 280 × 315 ( با تبدیل)
3,471,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی  پلي اتيلن    250 × 315
3,838,000 100 10 سه راه °90 تزریقی 90 پلي اتيلن    225 × 315( با تبدیل)
3,249,000 100 10 سه راه °90 تزریقی پلي اتيلن    200 × 315
3,249,000 100 10 سه راه °90 تزریقی پلي اتيلن    160 × 315
3,490,000 100 10 سه راه °90 تزریقی  پلي اتيلن 125 × 315 ( با تبدیل)
3,490,000 100 10 سه راه °90 تزریقی پلي اتيلن 110 × 315
3,443,000 100 10 سه راه °90 تزریقی پلي اتيلن    90 × 315 ( با تبدیل)
3,479,000 100 10 سه راه °90 تزریقی  پلي اتيلن    75 × 315 ( با تبدیل)
3,523,000 100 10 سه راه °90 تزریقی  پلي اتيلن    63 × 315
3,523,000 100 10 سه راه °90 تزریقی  پلي اتيلن   50 × 315 ( با تبدیل)
4,240,000 100 10 سه راه °90 تزریقی  پلی اتیلن  250 ×280 ( با تبدیل)
4,240,000 100 10 سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن  225 ×280 ( با تبدیل)
4,240,000 100 10 سه راه°90 تزریقی پلی اتیلن  200 ×280 ( با تبدیل)
4,240,000 100 10 سه راه °90 تزریقی  پلی اتیلن 160 × 280 ( با تبدیل)
4,483,000 100 10 سه راه °90 تزریقی  پلی اتیلن 125 × 280 ( با تبدیل)
4,483,000 100 10 سه راه °90 تزریقی  پلی اتیلن  110 × 280 ( با تبدیل)
4,428,000 100 10 سه راه °90 تزریقی  پلی اتیلن  90 × 280 ( با تبدیل)
4,470,000 100 10 سه راه °90 تزریقی  پلی اتیلن  75 × 280 ( با تبدیل)
4,470,000 100 10 سه راه °90 تزریقی  پلی اتیلن  63 × 280 ( با تبدیل)
4,470,000 100 10 سه راه °90 تزریقی  پلی اتیلن  50 × 280 ( با تبدیل)
2,961,000 100 10 سه راه °90 تزریقی  پلی اتیلن  225 ×250( با تبدیل)
2,243,000 100 10 سه راه °90 تزریقی  پلی اتیلن  200 ×250
2,601,000 100 10 سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 180 × 250( با تبدیل)
2,128,000 100 10 سه راه °90 تزریقی  پلی اتیلن 160 × 250
2,099,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن 125 × 250
2,084,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  110 × 250
1,911,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  90 × 250
1,961,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  75 × 250 ( با تبدیل)
1,961,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  63 × 250
2,004,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  50 × 250 ( با تبدیل)
2,358,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  200 ×225 ( با تبدیل)
2,358,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن 180 × 225( با تبدیل)
2,358,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن 160 × 225 ( با تبدیل)
2,601,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن 125 × 225 ( با تبدیل)
2,601,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  110 × 225 ( با تبدیل)
2,559,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  90 × 225 ( با تبدیل)
2,588,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  75 × 225 ( با تبدیل)
2,588,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  63 × 225 ( با تبدیل)
2,588,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  50 × 225 ( با تبدیل)
1,610,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  180 × 200 ( با تبدیل)
1,338,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  160 × 200
1,338,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  125 × 200
1,164,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  110 × 200
1,164,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  90 × 200
1,164,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  75 × 200
1,208,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  63 × 200
1,208,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  50 × 200( با تبدیل)
1,481,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  160 × 180 ( با تبدیل)
1,481,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  125 × 180 ( با تبدیل)
1,481,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  110 × 180 ( با تبدیل)
1,481,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  90 × 180 ( با تبدیل)
1,518,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  75 × 180 ( با تبدیل)
1,518,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  63 × 180 ( با تبدیل)
1,561,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  50× 180 ( با تبدیل)
966,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  125 × 160
734,000 100 10 سه راه °90 تزریقی پلی اتیلن  110 × 160
734,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  90 × 160
719,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  75 × 160
705,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  63 × 160
748,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  50 × 160( با تبدیل)
848,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  125 × 140 ( با تبدیل)
848,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  110 × 140( با تبدیل)
848,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  90 × 140( با تبدیل)
848,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  75 × 140( با تبدیل)
888,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  63 × 140( با تبدیل)
888,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  50 × 140( با تبدیل)
325,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  110 × 125
313,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  90 × 125
313,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  75 × 125
300,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  63 × 125
338,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  50× 125 ( با تبدیل)
238,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  90 × 110
225,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  75 × 110
225,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  63 × 110
275,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  50 × 110 ( با تبدیل)
150,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  75 × 90
138,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  63 × 90
90,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  63 × 75
90,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  50 × 75
70,000 100 10 سه راه  °90 تزریقی پلی اتیلن  50 × 63
96-2-11لیست قیمت فلنج تزریقی پلی اتیلن شرکت تکاب اتصال               PE 100
بهای واحد تعداد PE PN شــــــــــــــــرح کالا
7,008,000 100 16 فلنج تزریقی پلي اتيلن     630
6,059,000 100 16 فلنج تزریقی پلي اتيلن     560
5,211,000 100 16 فلنج تزریقی پلي اتيلن     500
4,851,000 100 16 فلنج تزریقی پلي اتيلن     450- اتصال به 450
4,851,000 100 16 فلنج تزریقی پلي اتيلن     450- اتصال به 500
2,695,000 100 16 فلنج تزریقی پلي اتيلن     400
1,689,000 100 16 فلنج تزریقی پلي اتيلن     355
1,170,000 100 16 فلنج تزریقی پلي اتيلن     315
1,170,000 100 16 فلنج تزریقی پلي اتيلن     280 – اتصال به 315
1,078,000 100 16 فلنج تزریقی پلي اتيلن     280 – اتصال به 250
863,000 100 16 فلنج تزریقی پلي اتيلن       250
633,000 100 16 فلنج تزریقی پلي اتيلن       225- اتصال به 200
550,000 100 16 فلنج تزریقی پلي اتيلن         200
431,000 100 16 فلنج تزریقی پلي اتيلن    180 – اتصال به 160
363,000 100 16 فلنج تزریقی پلي اتيلن      160
363,000 100 16 فلنج تزریقی پلي اتيلن      140 – اتصال به 160
363,000 100 16 فلنج تزریقی پلي اتيلن     140- اتصال به 140
179,000 100 16 فلنج تزریقی پلي اتيلن       125
121,000 100 16 فلنج تزریقی پلي اتيلن       110
99,000 100 16 فلنج تزریقی پلي اتيلن       90
71,000 100 16 فلنج تزریقی پلي اتيلن      75
44,000 100 16 فلنج تزریقی پلي اتيلن      63
44,000 100 16 فلنج تزریقی پلي اتيلن     50
44,000 100 16 فلنج تزریقی پلي اتيلن     40
44,000 100 16 فلنج تزریقی پلي اتيلن     32
1,521,000 100 16 فلنج تزریقی پایه بلند پلي اتيلن   315
1,521,000 100 16 فلنج تزریقی پایه بلند پلي اتيلن      280 – اتصال به 315
1,401,000 100 16 فلنج تزریقی پایه بلند پلي اتيلن      280 – اتصال به 250
1,121,000 100 16 فلنج تزریقی پایه بلند پلي اتيلن        250
823,000 100 16 فلنج تزریقی پایه بلند پلي اتيلن     225- اتصال به 200
716,000 100 16 فلنج تزریقی پایه بلند پلي اتيلن        200
560,000 100 16 فلنج تزریقی پایه بلند  پلي اتيلن  180 – اتصال به 160
471,000 100 16 فلنج تزریقی پایه بلند  پلي اتيلن     160
471,000 100 16 فلنج تزریقی پایه بلند  پلي اتيلن   140 – اتصال به 160
471,000 100 16 فلنج تزریقی پایه بلند  پلي اتيلن     140- اتصال به 140
231,000 100 16 فلنج تزریقی پایه بلند  پلي اتيلن       125
156,000 100 16 فلنج تزریقی پایه بلند  پلي اتيلن       110
129,000 100 16 فلنج تزریقی پایه بلند  پلي اتيلن       90
94,000 100 16 فلنج تزریقی پایه بلند  پلي اتيلن      75
56,000 100 16 فلنج تزریقی پایه بلند  پلي اتيلن     63
56,000 100 16 فلنج تزریقی پایه بلند  پلي اتيلن     50
56,000 100 16 فلنج تزریقی پایه بلند  پلي اتيلن    40
56,000 100 16 فلنج تزریقی پایه بلند  پلي اتيلن    32
1,288,000 100 16 فلنج تزریقی پلي اتيلن     315- TYP B
1,288,000 100 16 فلنج تزریقی پلي اتيلن     280 – اتصال به 315 – TYP B
1,185,000 100 16 فلنج تزریقی پلي اتيلن     280 – اتصال به 250- TYP B
949,000 100 16 فلنج تزریقی پلي اتيلن       250- TYP B
696,000 100 16 فلنج تزریقی پلي اتيلن       225- اتصال به 200- TYP B
605,000 100 16 فلنج تزریقی پلي اتيلن         200- TYP B
475,000 100 16 فلنج تزریقی پلي اتيلن    180 – اتصال به 160- TYP B
399,000 100 16 فلنج تزریقی پلي اتيلن      160- TYP B
399,000 100 16 فلنج تزریقی پلي اتيلن      140 – اتصال به 160- TYP B
399,000 100 16 فلنج تزریقی پلي اتيلن     140- اتصال به 140- TYP B
196,000 100 16 فلنج تزریقی پلي اتيلن       125- TYP B
134,000 100 16 فلنج تزریقی پلي اتيلن       110- TYP B
5,606,000 100 10 فلنج تزریقی پلي اتيلن     630
4,744,000 100 10 فلنج تزریقی پلي اتيلن     560
4,169,000 100 10 فلنج تزریقی پلي اتيلن     500
3,881,000 100 10 فلنج تزریقی پلي اتيلن     450- اتصال به 450
3,881,000 100 10 فلنج تزریقی پلي اتيلن     450- اتصال به 500
2,156,000 100 10 فلنج تزریقی پلي اتيلن     400
1,351,000 100 10 فلنج تزریقی پلي اتيلن     355
936,000 100 10 فلنج تزریقی پلي اتيلن     315
936,000 100 10 فلنج تزریقی پلي اتيلن     280 – اتصال به 315
863,000 100 10 فلنج تزریقی پلي اتيلن     280 – اتصال به 250
748,000 100 10 فلنج تزریقی پلي اتيلن       250
503,000 100 10 فلنج تزریقی پلي اتيلن       225- اتصال به 200
453,000 100 10 فلنج تزریقی پلي اتيلن         200
375,000 100 10 فلنج تزریقی پلي اتيلن    180 – اتصال به 160
221,000 100 10 فلنج تزریقی پلي اتيلن      160
188,000 100 10 فلنج تزریقی پلي اتيلن      140 – اتصال به 160
188,000 100 10 فلنج تزریقی پلي اتيلن     140- اتصال به 140
101,000 100 10 فلنج تزریقی پلي اتيلن       125
98,000 100 10 فلنج تزریقی پلي اتيلن       110
79,000 100 10 فلنج تزریقی پلي اتيلن       90
53,000 100 10 فلنج تزریقی پلي اتيلن      75
34,000 100 10 فلنج تزریقی پلي اتيلن      63
34,000 100 10 فلنج تزریقی پلي اتيلن     50
34,000 100 10 فلنج تزریقی پلي اتيلن     40
34,000 100 10 فلنج تزریقی پلي اتيلن     32
1,216,000 100 10 فلنج تزریقی پایه بلند پلي اتيلن   315
1,216,000 100 10 فلنج تزریقی پایه بلند پلي اتيلن      280 – اتصال به 315
1,121,000 100 10 فلنج تزریقی پایه بلند پلي اتيلن      280 – اتصال به 250
971,000 100 10 فلنج تزریقی پایه بلند پلي اتيلن        250
654,000 100 10 فلنج تزریقی پایه بلند پلي اتيلن     225- اتصال به 200
589,000 100 10 فلنج تزریقی پایه بلند پلي اتيلن        200
560,000 100 10 فلنج تزریقی پایه بلند  پلي اتيلن  180 – اتصال به 160
288,000 100 10 فلنج تزریقی پایه بلند  پلي اتيلن     160
244,000 100 10 فلنج تزریقی پایه بلند  پلي اتيلن   140 – اتصال به 160
244,000 100 10 فلنج تزریقی پایه بلند  پلي اتيلن     140- اتصال به 140
131,000 100 10 فلنج تزریقی پایه بلند  پلي اتيلن       125
126,000 100 10 فلنج تزریقی پایه بلند  پلي اتيلن       110
103,000 100 10 فلنج تزریقی پایه بلند  پلي اتيلن       90
70,000 100 10 فلنج تزریقی پایه بلند  پلي اتيلن      75
44,000 100 10 فلنج تزریقی پایه بلند  پلي اتيلن     63
44,000 100 10 فلنج تزریقی پایه بلند  پلي اتيلن     50
44,000 100 10 فلنج تزریقی پایه بلند  پلي اتيلن    40
44,000 100 10 فلنج تزریقی پایه بلند  پلي اتيلن    32
1,030,000 100 10 فلنج تزریقی پلي اتيلن     315- TYP B
1,030,000 100 10 فلنج تزریقی پلي اتيلن     280 – اتصال به 315 – TYP B
949,000 100 10 فلنج تزریقی پلي اتيلن     280 – اتصال به 250- TYP B
823,000 100 10 فلنج تزریقی پلي اتيلن       250- TYP B
553,000 100 10 فلنج تزریقی پلي اتيلن       225- اتصال به 200- TYP B
498,000 100 10 فلنج تزریقی پلي اتيلن         200- TYP B
413,000 100 10 فلنج تزریقی پلي اتيلن    180 – اتصال به 160- TYP B
244,000 100 10 فلنج تزریقی پلي اتيلن      160- TYP B
206,000 100 10 فلنج تزریقی پلي اتيلن      140 – اتصال به 160- TYP B
206,000 100 10 فلنج تزریقی پلي اتيلن     140- اتصال به 140- TYP B
111,000 100 10 فلنج تزریقی پلي اتيلن       125- TYP B
108,000 100 10 فلنج تزریقی پلي اتيلن       110- TYP B
96-2-11لیست قیمت زانو و تی اف پلی اتیلن شرکت تکاب اتصال               PE 100
بهای واحد تعداد PE PN شــــــــــــــــرح کالا
6,340,000 100 16 زانوي °90 تزریقی پلي اتيلن     400
5,506,000 100 16 زانوي  °90 تزریقی پلي اتيلن     355
3,838,000 100 16 زانوي  °90 تزریقی پلي اتيلن     315
2,026,000 100 16 زانوي   °90 تزریقی پلي اتيلن     250
1,769,000 100 16 زانوي   °90 تزریقی پلي اتيلن     225
1,386,000 100 16 زانوي   °90 تزریقی پلي اتيلن     200
1,208,000 100 16 زانوي  °90 تزریقی پلي اتيلن     180
863,000 100 16 زانوي  °90 تزریقی پلي اتيلن     160
389,000 100 16 زانوي  °90 تزریقی پلي اتيلن     125
259,000 100 16 زانوي  °90 تزریقی پلي اتيلن     110
158,000 100 16 زانوي  °90 تزریقی پلي اتيلن     90
126,000 100 16 زانوي  °90 تزریقی پلي اتيلن     75
119,000 100 16 زانوي  °90 تزریقی پلي اتيلن     63
109,000 100 16 زانوي  °90 تزریقی پلي اتيلن     50
109,000 100 16 زانوي  °90 تزریقی پلي اتيلن     40
109,000 100 16 زانوي  °90 تزریقی پلي اتيلن     32
5,808,000 100 16 زانوي °45 تزریقی پلي اتيلن     400
5,625,000 100 16 زانوي جوشي ° 45 پلي اتيلن     355
3,306,000 100 16 زانوي  °45 تزریقی پلي اتيلن     315
1,811,000 100 16 زانوي  °45 تزریقی پلي اتيلن     250
1,294,000 100 16 زانوي  °45 تزریقی پلي اتيلن     225
1,035,000 100 16 زانوي  °45 تزریقی پلي اتيلن     200
820,000 100 16 زانوي  °45 تزریقی  پلي اتيلن     180
544,000 100 16 زانوي  °45 تزریقی پلي اتيلن     160
363,000 100 16 زانوي  °45 تزریقی پلي اتيلن     125
208,000 100 16 زانوي  °45 تزریقی پلي اتيلن     110
129,000 100 16 زانوي  °45 تزریقی پلي اتيلن     90
126,000 100 16 زانوي  °45 تزریقی پلي اتيلن     75
123,000 100 16 زانوي  °45 تزریقی پلي اتيلن     63
123,000 100 16 زانوي  °45 تزریقی پلي اتيلن     50
123,000 100 16 زانوي  °45 تزریقی پلي اتيلن     40
123,000 100 16 زانوي  °45 تزریقی پلي اتيلن     32
88,000 100 16 زانوي جوشي °30 پلي اتيلن     110
88,000 100 16 زانوي جوشي °30پلي اتيلن     125
125,000 100 16 زانوي جوشي °30 پلي اتيلن     160
125,000 100 16 زانوي جوشي °30 پلي اتيلن     180
125,000 100 16 زانوي جوشي °30 پلي اتيلن     200
250,000 100 16 زانوي جوشي °30 پلي اتيلن     225
250,000 100 16 زانوي جوشي °30 پلي اتيلن     250
313,000 100 16 زانوي جوشي °30 پلي اتيلن     315
500,000 100 16 زانوي جوشي °30 پلي اتيلن     355
500,000 100 16 زانوي جوشي °30 پلي اتيلن     400
5,074,000 100 10 زانوي °90 تزریقی پلي اتيلن     400
4,399,000 100 10 زانوي  °90 تزریقی پلي اتيلن     355
3,076,000 100 10 زانوي  °90 تزریقی پلي اتيلن     315
1,625,000 100 10 زانوي   °90 تزریقی پلي اتيلن     250
1,409,000 100 10 زانوي   °90 تزریقی پلي اتيلن     225
1,106,000 100 10 زانوي   °90 تزریقی پلي اتيلن     200
956,000 100 10 زانوي  °90 تزریقی پلي اتيلن     180
690,000 100 10 زانوي  °90 تزریقی پلي اتيلن     160
270,000 100 10 زانوي  °90 تزریقی پلي اتيلن     125
180,000 100 10 زانوي  °90 تزریقی پلي اتيلن     110
109,000 100 10 زانوي  °90 تزریقی پلي اتيلن     90
88,000 100 10 زانوي  °90 تزریقی پلي اتيلن     75
83,000 100 10 زانوي  °90 تزریقی پلي اتيلن     63
75,000 100 10 زانوي  °90 تزریقی پلي اتيلن     50
75,000 100 10 زانوي  °90 تزریقی پلي اتيلن     40
75,000 100 10 زانوي  °90 تزریقی پلي اتيلن     32
4,643,000 100 10 زانوي °45 تزریقی پلي اتيلن     400
5,625,000 100 10 زانوي جوشي ° 45 پلي اتيلن     355
2,645,000 100 10 زانوي  °45 تزریقی پلي اتيلن     315
1,438,000 100 10 زانوي  °45 تزریقی پلي اتيلن     250
1,035,000 100 10 زانوي  °45 تزریقی پلي اتيلن     225
834,000 100 10 زانوي  °45 تزریقی پلي اتيلن     200
655,000 100 10 زانوي  °45 تزریقی  پلي اتيلن     180
431,000 100 10 زانوي  °45 تزریقی پلي اتيلن     160
250,000 100 10 زانوي  °45 تزریقی پلي اتيلن     125
144,000 100 10 زانوي  °45 تزریقی پلي اتيلن     110
90,000 100 10 زانوي  °45 تزریقی پلي اتيلن     90
88,000 100 10 زانوي  °45 تزریقی پلي اتيلن     75
83,000 100 10 زانوي  °45 تزریقی پلي اتيلن     63
83,000 100 10 زانوي  °45 تزریقی پلي اتيلن     50
83,000 100 10 زانوي  °45 تزریقی پلي اتيلن     40
83,000 100 10 زانوي  °45 تزریقی پلي اتيلن     32
204,000 100 10 زانوي جوشي °30 پلي اتيلن     110
315,000 100 10 زانوي جوشي °30پلي اتيلن     125
505,000 100 10 زانوي جوشي °30 پلي اتيلن     160
772,000 100 10 زانوي جوشي °30 پلي اتيلن     180
960,000 100 10 زانوي جوشي °30 پلي اتيلن     200
1,255,000 100 10 زانوي جوشي °30 پلي اتيلن     225
1,678,000 100 10 زانوي جوشي °30 پلي اتيلن     250
2,987,000 100 10 زانوي جوشي °30 پلي اتيلن     315
4,934,000 100 10 زانوي جوشي °30 پلي اتيلن     355
5,190,000 100 10 زانوي جوشي °30 پلي اتيلن     400
1,690,000 100 10 زانوي °90فلنجدار پلي اتيلن بدون رينگ   200
1,424,000 100 10 زانوي °90فلنجدار پلي اتيلن بدون رينگ   160
855,000 100 10 زانوي °90فلنجدار پلي اتيلن بدون رينگ   125
638,000 100 10 زانوي °90فلنجدار پلي اتيلن بدون رينگ   110
540,000 100 10 زانوي °90فلنجدار پلي اتيلن بدون رينگ   90
1,690,000 100 10 زانوي °45فلنجدار پلي اتيلن بدون رينگ   200
563,000 100 16 تی اف (پلی اتیلن / برنج )   “2*63
313,000 100 16 تی اف (پلی اتیلن / برنج )   “1*32
96-2-11لیست قیمت کپ و چهارراه پلی اتیلن شرکت تکاب اتصال               PE 100
بهای واحد تعداد PE PN شــــــــــــــــرح کالا
9,523,000 100 16 كپ تزریقی پلي اتيلن         630 ( باتبدیل)
9,163,000 100 16 كپ تزریقی پلي اتيلن         560 ( باتبدیل)
4,491,000 100 16 كپ تزریقی پلي اتيلن         500 ( باتبدیل)
5,695,000 100 16 كپ تزریقی پلي اتيلن         450 ( باتبدیل)
3,125,000 100 16 كپ تزریقی پلي اتيلن         400 ( باتبدیل)
2,845,000 100 16 كپ تزریقی پلي اتيلن         355 ( باتبدیل)
2,199,000 100 16 كپ تزریقی پلي اتيلن         315 ( باتبدیل)
1,610,000 100 16 كپ تزریقی پلي اتيلن         250 ( باتبدیل)
1,610,000 100 16 كپ تزریقی پلي اتيلن         225 ( باتبدیل)
544,000 100 16 كپ تزریقی پلي اتيلن         200
328,000 100 16 كپ تزریقی پلي اتيلن         160
194,000 100 16 كپ تزریقی پلي اتيلن         125
126,000 100 16 كپ تزریقی پلي اتيلن         110
113,000 100 16 كپ تزریقی پلي اتيلن         90
96,000 100 16 كپ تزریقی پلي اتيلن         75
88,000 100 16 كپ تزریقی پلي اتيلن         63
88,000 100 16 كپ تزریقی پلي اتيلن         50
906,000 100 16 كپ فلنجدار پلي اتيلن         200
604,000 100 16 كپ فلنجدار پلي اتيلن         160
544,000 100 16 كپ فلنجدار پلي اتيلن         125
423,000 100 16 كپ فلنجدار پلي اتيلن         110
301,000 100 16 كپ فلنجدار پلي اتيلن         90
273,000 100 16 كپ فلنجدار پلي اتيلن         75
201,000 100 16 كپ فلنجدار پلي اتيلن         63
3,638,000 100 16 چهار راه °90 تزریقی پلي اتيلن     250
3,235,000 100 16 چهار راه °90 تزریقی پلي اتيلن     200
2,113,000 100 16 چهار راه °90 تزریقی پلي اتيلن     160
1,625,000 100 16 چهار راه °90 تزریقی پلي اتيلن     110
1,121,000 100 16 چهار راه °90 تزریقی پلي اتيلن     90
7,396,000 100 10 كپ تزریقی پلي اتيلن         630 ( باتبدیل)
7,109,000 100 10 كپ تزریقی پلي اتيلن         560 ( باتبدیل)
3,371,000 100 10 كپ تزریقی پلي اتيلن         500 ( باتبدیل)
4,334,000 100 10 كپ تزریقی پلي اتيلن         450 ( باتبدیل)
2,279,000 100 10 كپ تزریقی پلي اتيلن         400 ( باتبدیل)
2,054,000 100 10 كپ تزریقی پلي اتيلن         355 ( باتبدیل)
1,539,000 100 10 كپ تزریقی پلي اتيلن         315 ( باتبدیل)
1,064,000 100 10 كپ تزریقی پلي اتيلن         250 ( باتبدیل)
963,000 100 10 كپ تزریقی پلي اتيلن         225 ( باتبدیل)
503,000 100 10 كپ تزریقی پلي اتيلن         200
295,000 100 10 كپ تزریقی پلي اتيلن         160
151,000 100 10 كپ تزریقی پلي اتيلن         125
99,000 100 10 كپ تزریقی پلي اتيلن         110
88,000 100 10 كپ تزریقی پلي اتيلن         90
75,000 100 10 كپ تزریقی پلي اتيلن         75
69,000 100 10 كپ تزریقی پلي اتيلن         63
69,000 100 10 كپ تزریقی پلي اتيلن         50
719,000 100 10 كپ فلنجدار پلي اتيلن         200
483,000 100 10 كپ فلنجدار پلي اتيلن         160
375,000 100 10 كپ فلنجدار پلي اتيلن         125
294,000 100 10 كپ فلنجدار پلي اتيلن         110
210,000 100 10 كپ فلنجدار پلي اتيلن         90
190,000 100 10 كپ فلنجدار پلي اتيلن         75
138,000 100 10 كپ فلنجدار پلي اتيلن         63
2,915,000 100 10 چهار راه °90 تزریقی پلي اتيلن     250
2,588,000 100 10 چهار راه °90 تزریقی پلي اتيلن     200
1,690,000 100 10 چهار راه °90 تزریقی پلي اتيلن     160
1,125,000 100 10 چهار راه °90 تزریقی پلي اتيلن     110
780,000 100 10 چهار راه °90 تزریقی پلي اتيلن     90
96-2-11لیست قیمت تبدیل تزریقی پلی اتیلن شرکت تکاب اتصال               PE 100
بهای واحد تعداد PE PN شــــــــــــــــرح کالا
5,211,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      560 × 630
5,031,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      500 × 630
9,703,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      450 × 630
9,703,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      400 × 630
11,455,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      355 × 630
11,455,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      315 × 630
8,616,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      250 × 630
9,321,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      225 × 630
8,616,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      200 × 630
9,076,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      160 × 630
9,076,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      125 × 630
9,076,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      110 × 630
9,134,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      90 × 630
9,134,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      75 × 630
9,189,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      63 × 630
4,671,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      500 × 560
5,374,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      450 × 560
7,944,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      400 × 560
9,696,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      355 × 560
9,696,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      315 × 560
8,258,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      250 × 560
8,961,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      225 × 560
8,258,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      200 × 560
10,624,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      160 × 560
10,624,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      125 × 560
10,624,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      110 × 560
10,681,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      90 × 560
10,681,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      75 × 560
10,735,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      63 × 560
4,671,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      450 × 500
4,671,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      400 × 500
6,424,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      355 × 500
6,424,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      315 × 500
3,585,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      250 × 500
4,290,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      225 × 500
3,585,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      200 × 500
4,045,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      160 × 500
4,045,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      125 × 500
4,045,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      110 × 500
4,103,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      90 × 500
4,103,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      75 × 500
4,158,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      63 × 500
2,570,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      400 × 450
4,323,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      355 × 450
4,323,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      315 × 450
4,323,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      250 × 450
4,790,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      225 × 450
4,790,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      200 × 450
5,250,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      160 × 450
5,250,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      125 × 450
5,250,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      110 × 450
5,308,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      90 × 450
5,308,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      75 × 450
5,363,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      63 × 450
1,753,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      355 × 400
1,753,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      315 × 400
1,753,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      250 × 400
2,220,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      225 × 400
2,220,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      200 × 400
2,680,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      160 × 400
2,680,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      125 × 400
2,680,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      110 × 400
2,738,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      90 × 400
2,738,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      75 × 400
2,791,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      63 × 400
1,753,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      315 × 355
1,753,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      250 × 355
1,939,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      225 × 355
1,939,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      200 × 355
2,399,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      160 × 355
2,399,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      125 × 355
2,399,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      110 × 355
2,456,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      90 × 355
2,456,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      75 × 355
2,511,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      63 × 355
2,511,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      50 × 355
763,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      280 × 315
978,000 100 16 تبديل تزریقی   پلی اتیلن     250 × 315
1,121,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      225 × 315
1,294,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      200 × 315
1,294,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      160 × 315
1,596,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      125 × 315
1,596,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      110 × 315
1,535,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      90 × 315
1,568,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      75 × 315
1,621,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      63 × 315
1,621,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      50 × 315
1,294,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      250 × 280
1,208,000 100 16 تبديل تزریقی پلی اتیلن       225 × 280
1,208,000 100 16 تبديل تزریقی پلی اتیلن       200 × 280
1,208,000 100 16 تبديل تزریقی پلی اتیلن       160 × 280
1,510,000 100 16 تبديل تزریقی پلی اتیلن       125 × 280
1,510,000 100 16 تبديل تزریقی پلی اتیلن       110 × 280
1,449,000 100 16 تبديل تزریقی پلی اتیلن       90 × 280
1,481,000 100 16 تبديل تزریقی پلی اتیلن       75 × 280
1,535,000 100 16 تبديل تزریقی پلی اتیلن       63 × 280
1,535,000 100 16 تبديل تزریقی پلی اتیلن       50 × 280
705,000 100 16 تبديل تزریقی پلی اتیلن       225 × 250
705,000 100 16 تبديل تزریقی پلی اتیلن       200 × 250
705,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      160 × 250
1,006,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      125 × 250
1,221,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      110 × 250
1,221,000 100 16 تبديل تزریقی پلی اتیلن       90 × 250
1,221,000 100 16 تبديل تزریقی پلی اتیلن       75 × 250
1,093,000 100 16 تبديل تزریقی پلی اتیلن       63 × 250
1,093,000 100 16 تبديل تزریقی پلی اتیلن       50 × 250
575,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      200 × 225
575,000 100 16 تبديل تزریقی پلی اتیلن       180 × 225
575,000 100 16 تبديل تزریقی پلی اتیلن       160 × 225
878,000 100 16 تبديل تزریقی پلی اتیلن       125 × 225
546,000 100 16 تبديل تزریقی پلی اتیلن       110 × 225
668,000 100 16 تبديل تزریقی پلی اتیلن       90 × 225
668,000 100 16 تبديل تزریقی پلی اتیلن       75 × 225
668,000 100 16 تبديل تزریقی پلی اتیلن       63 × 225
720,000 100 16 تبديل تزریقی پلی اتیلن       50 × 225
460,000 100 16 تبديل تزریقی پلی اتیلن       180 × 200
460,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      160 × 200
460,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      125 × 200
460,000 100 16 تبديل تزریقی پلی اتیلن       110 × 200
518,000 100 16 تبديل تزریقی پلی اتیلن       90 × 200
518,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن     75 × 200
573,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن     63 × 200
573,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن     50 × 200
460,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن     160 × 180
460,000 100 16 تبديل تزریقی پلی اتیلن       125 × 180
460,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      110 × 180
460,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      90 × 180
520,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      75 × 180
520,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      63 × 180
574,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      50 × 180
460,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      140 × 160
301,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      125 × 160
301,000 100 16 تبديل تزریقی پلی اتیلن       110 × 160
241,000 100 16 تبديل تزریقی پلی اتیلن       90 × 160
273,000 100 16 تبديل تزریقی پلی اتیلن       75 × 160
328,000 100 16 تبديل تزریقی پلی اتیلن       63 × 160
328,000 100 16 تبديل تزریقی پلی اتیلن       50 × 160
301,000 100 16 تبديل تزریقی پلی اتیلن       125 × 140
301,000 100 16 تبديل تزریقی پلی اتیلن       110 × 140
301,000 100 16 تبديل تزریقی پلی اتیلن       90 × 140
301,000 100 16 تبديل تزریقی پلی اتیلن       75 × 140
356,000 100 16 تبديل تزریقی پلی اتیلن       63 × 140
356,000 100 16 تبديل تزریقی پلی اتیلن       50× 140
153,000 100 16 تبديل تزریقی پلی اتیلن       110 × 125
153,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      90 × 125
153,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      75 × 125
208,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      63 × 125
208,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      50 × 125
121,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      90 × 110
121,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      75 × 110
121,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      63 × 110
60,000 100 16 تبديل تزریقی پلی اتیلن       75 × 90
60,000 100 16 تبديل تزریقی پلی اتیلن       63 × 90
115,000 100 16 تبديل تزریقی پلی اتیلن       50 × 90
55,000 100 16 تبديل تزریقی پلی اتیلن       63 × 75
55,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن     50 × 75
54,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن     50 × 63
54,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن     40 × 63
54,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن     32 × 63
54,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن     25 × 63
54,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن     40 × 50
54,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن     32 × 50
54,000 100 16 تبديل تزریقی  پلی اتیلن     32 × 40
4,169,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      560 × 630
4,025,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      500 × 630
7,763,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      450 × 630
7,763,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      400 × 630
9,164,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      355 × 630
9,164,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      315 × 630
6,893,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      250 × 630
7,454,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      225 × 630
6,893,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      200 × 630
7,255,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      160 × 630
7,255,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      125 × 630
7,255,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      110 × 630
7,310,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      90 × 630
7,310,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      75 × 630
7,353,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      63 × 630
3,738,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      500 × 560
4,298,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      450 × 560
7,475,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      400 × 560
8,876,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      355 × 560
8,876,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      315 × 560
6,605,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      250 × 560
7,166,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      225 × 560
6,605,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      200 × 560
6,968,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      160 × 560
6,968,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      125 × 560
6,968,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      110 × 560
7,023,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      90 × 560
7,023,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      75 × 560
7,065,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      63 × 560
3,738,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      450 × 500
3,738,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      400 × 500
5,139,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      355 × 500
5,139,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      315 × 500
2,868,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      250 × 500
3,429,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      225 × 500
2,868,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      200 × 500
3,230,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      160 × 500
3,230,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      125 × 500
3,230,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      110 × 500
3,285,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      90 × 500
3,285,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      75 × 500
3,328,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      63 × 500
2,055,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      400 × 450
3,458,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      355 × 450
3,458,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      315 × 450
3,458,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      250 × 450
3,831,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      225 × 450
3,831,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      200 × 450
4,194,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      160 × 450
4,194,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      125 × 450
4,194,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      110 × 450
4,248,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      90 × 450
4,248,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      75 × 450
4,291,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      63 × 450
1,401,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      355 × 400
1,401,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      315 × 400
1,401,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      250 × 400
1,775,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      225 × 400
1,775,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      200 × 400
2,138,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      160 × 400
2,138,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      125 × 400
2,138,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      110 × 400
2,193,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      90 × 400
2,193,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      75 × 400
2,235,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      63 × 400
1,401,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      315 × 355
1,401,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      250 × 355
1,551,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      225 × 355
1,551,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      200 × 355
1,914,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      160 × 355
1,914,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      125 × 355
1,914,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      110 × 355
1,968,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      90 × 355
1,968,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      75 × 355
2,011,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      63 × 355
2,011,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      50 × 355
604,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      280 × 315
776,000 100 10 تبديل تزریقی   پلی اتیلن     250 × 315
906,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      225 × 315
1,035,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      200 × 315
1,035,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      160 × 315
1,276,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      125 × 315
1,276,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      110 × 315
1,229,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      90 × 315
1,265,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      75 × 315
1,308,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      63 × 315
1,308,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      50 × 315
1,035,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      250 × 280
963,000 100 10 تبديل تزریقی پلی اتیلن       225 × 280
963,000 100 10 تبديل تزریقی پلی اتیلن       200 × 280
963,000 100 10 تبديل تزریقی پلی اتیلن       160 × 280
1,205,000 100 10 تبديل تزریقی پلی اتیلن       125 × 280
1,205,000 100 10 تبديل تزریقی پلی اتیلن       110 × 280
1,158,000 100 10 تبديل تزریقی پلی اتیلن       90 × 280
1,193,000 100 10 تبديل تزریقی پلی اتیلن       75 × 280
1,236,000 100 10 تبديل تزریقی پلی اتیلن       63 × 280
1,236,000 100 10 تبديل تزریقی پلی اتیلن       50 × 280
560,000 100 10 تبديل تزریقی پلی اتیلن       225 × 250
560,000 100 10 تبديل تزریقی پلی اتیلن       200 × 250
560,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      160 × 250
803,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      125 × 250
1,049,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      110 × 250
1,049,000 100 10 تبديل تزریقی پلی اتیلن       90 × 250
1,049,000 100 10 تبديل تزریقی پلی اتیلن       75 × 250
759,000 100 10 تبديل تزریقی پلی اتیلن       63 × 250
759,000 100 10 تبديل تزریقی پلی اتیلن       50 × 250
460,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      200 × 225
460,000 100 10 تبديل تزریقی پلی اتیلن       180 × 225
460,000 100 10 تبديل تزریقی پلی اتیلن       160 × 225
701,000 100 10 تبديل تزریقی پلی اتیلن       125 × 225
431,000 100 10 تبديل تزریقی پلی اتیلن       110 × 225
528,000 100 10 تبديل تزریقی پلی اتیلن       90 × 225
528,000 100 10 تبديل تزریقی پلی اتیلن       75 × 225
528,000 100 10 تبديل تزریقی پلی اتیلن       63 × 225
571,000 100 10 تبديل تزریقی پلی اتیلن       50 × 225
363,000 100 10 تبديل تزریقی پلی اتیلن       180 × 200
363,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      160 × 200
363,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      125 × 200
363,000 100 10 تبديل تزریقی پلی اتیلن       110 × 200
418,000 100 10 تبديل تزریقی پلی اتیلن       90 × 200
418,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن     75 × 200
460,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن     63 × 200
503,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن     50 × 200
363,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن     160 × 180
363,000 100 10 تبديل تزریقی پلی اتیلن       125 × 180
363,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      110 × 180
363,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      90 × 180
411,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      75 × 180
411,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      63 × 180
454,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      50 × 180
363,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      140 × 160
241,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      125 × 160
241,000 100 10 تبديل تزریقی پلی اتیلن       110 × 160
194,000 100 10 تبديل تزریقی پلی اتیلن       90 × 160
230,000 100 10 تبديل تزریقی پلی اتیلن       75 × 160
273,000 100 10 تبديل تزریقی پلی اتیلن       63 × 160
273,000 100 10 تبديل تزریقی پلی اتیلن       50 × 160
210,000 100 10 تبديل تزریقی پلی اتیلن       125 × 140
210,000 100 10 تبديل تزریقی پلی اتیلن       110 × 140
210,000 100 10 تبديل تزریقی پلی اتیلن       90 × 140
210,000 100 10 تبديل تزریقی پلی اتیلن       75 × 140
248,000 100 10 تبديل تزریقی پلی اتیلن       63 × 140
248,000 100 10 تبديل تزریقی پلی اتیلن       50 × 140
105,000 100 10 تبديل تزریقی پلی اتیلن       110 × 125
105,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      90 × 125
105,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      75 × 125
143,000 100 10 تبديل تزریقی پلی اتیلن       63 × 125
143,000 100 10 تبديل تزریقی پلی اتیلن       50 × 125
84,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      90 × 110
84,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      75 × 110
84,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن      63 × 110
43,000 100 10 تبديل تزریقی پلی اتیلن       75 × 90
43,000 100 10 تبديل تزریقی پلی اتیلن       63 × 90
80,000 100 10 تبديل تزریقی پلی اتیلن       50 × 90
38,000 100 10 تبديل تزریقی پلی اتیلن       63 × 75
38,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن     50 × 75
38,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن     50 × 63
38,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن     40 × 63
38,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن     32 × 63
38,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن     25 × 63
38,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن     40 × 50
38,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن     32 × 50
38,000 100 10 تبديل تزریقی  پلی اتیلن     32 × 40
96-2-11لیست قیمت فلنج سوراخدار و سه راه فلنجدار پلی اتیلن شرکت تکاب اتصال               PE 100
بهای واحد تعداد PE PN شــــــــــــــــرح کالا
5,535,000 100 10 سه راه فلنجدار پلي اتيلن بدون رينگ     315
4,111,000 100 10 سه راه فلنجدار پلي اتيلن بدون رينگ     250
2,325,000 100 10 سه راه فلنجدار پلي اتيلن بدون رينگ     200
1,785,000 100 10 سه راه فلنجدار پلي اتيلن بدون رينگ     160
1,000,000 100 10 سه راه فلنجدار پلي اتيلن بدون رينگ     125
850,000 100 10 سه راه فلنجدار پلي اتيلن بدون رينگ     110
675,000 100 10 سه راه فلنجدار پلي اتيلن بدون رينگ     90
5,305,000 100 10 سه راه فلنجدار پلي اتيلن بدون رينگ  280 × 315(با تبدیل)
5,305,000 100 10 سه راه فلنجدار پلي اتيلن بدون رينگ  250 × 315
5,305,000 100 10 سه راه فلنجدار پلي اتيلن بدون رينگ  225 × 315(با تبدیل)
5,204,000 100 10 سه راه فلنجدار پلي اتيلن بدون رينگ  200 × 315
5,103,000 100 10 سه راه فلنجدار پلي اتيلن بدون رينگ  160 × 315
5,463,000 100 10 سه راه فلنجدار پلي اتيلن بدون رينگ  125 × 315(با تبدیل)
5,463,000 100 10 سه راه فلنجدار پلي اتيلن بدون رينگ  110 × 315(با تبدیل)
5,463,000 100 10 سه راه فلنجدار پلي اتيلن بدون رينگ  90 × 315(با تبدیل)
5,463,000 100 10 سه راه فلنجدار پلي اتيلن بدون رينگ  75 × 315(با تبدیل)
3,953,000 100 10 سه راه فلنجدار پلي اتيلن بدون رينگ  200 × 250
3,953,000 100 10 سه راه فلنجدار پلي اتيلن بدون رينگ  180 × 250(با تبدیل)
3,953,000 100 10 سه راه فلنجدار پلي اتيلن بدون رينگ  160 × 250
3,953,000 100 10 سه راه فلنجدار پلي اتيلن بدون رينگ  140 × 250(با تبدیل)
3,953,000 100 10 سه راه فلنجدار پلي اتيلن بدون رينگ  125 × 250
3,408,000 100 10 سه راه فلنجدار پلي اتيلن بدون رينگ  110 × 250
3,408,000 100 10 سه راه فلنجدار پلي اتيلن بدون رينگ  90 × 250
3,523,000 100 10 سه راه فلنجدار پلي اتيلن بدون رينگ  75 × 250(با تبدیل)
2,214,000 100 10 سه راه فلنجدار پلي اتيلن بدون رينگ  160 × 200
2,804,000 100 10 سه راه فلنجدار پلي اتيلن بدون رينگ  140 × 200(با تبدیل)
2,804,000 100 10 سه راه فلنجدار پلي اتيلن بدون رينگ  125 × 200 (با تبدیل)
2,214,000 100 10 سه راه فلنجدار پلي اتيلن بدون رينگ  110 × 200
2,214,000 100 10 سه راه فلنجدار پلي اتيلن بدون رينگ  90 × 200
2,214,000 100 10 سه راه فلنجدار پلي اتيلن بدون رينگ  75 × 200
2,300,000 100 10 سه راه فلنجدار پلي اتيلن بدون رينگ  63 × 200(با تبدیل)
2,300,000 100 10 سه راه فلنجدار پلي اتيلن بدون رينگ  50 × 200(با تبدیل)
2,156,000 100 10 سه راه فلنجدار پلي اتيلن بدون رينگ  125 × 160 (با تبدیل)
1,625,000 100 10 سه راه فلنجدار پلي اتيلن بدون رينگ  110 × 160
1,625,000 100 10 سه راه فلنجدار پلي اتيلن بدون رينگ  90 × 160
1,625,000 100 10 سه راه فلنجدار پلي اتيلن بدون رينگ  75 × 160
1,625,000 100 10 سه راه فلنجدار پلي اتيلن بدون رينگ  63 × 160
1,711,000 100 10 سه راه فلنجدار پلي اتيلن بدون رينگ  50 × 160 (با تبدیل)
1,213,000 100 10 سه راه فلنجدار پلي اتيلن بدون رينگ  110 × 125 (با تبدیل)
1,213,000 100 10 سه راه فلنجدار پلي اتيلن بدون رينگ  90 × 125 (با تبدیل)
1,213,000 100 10 سه راه فلنجدار پلي اتيلن بدون رينگ  75 × 125 (با تبدیل)
819,000 100 10 سه راه فلنجدار پلي اتيلن بدون رينگ  90 × 110
819,000 100 10 سه راه فلنجدار پلي اتيلن بدون رينگ  75 × 110
819,000 100 10 سه راه فلنجدار پلي اتيلن بدون رينگ  63 × 110
900,000 100 10 سه راه فلنجدار پلي اتيلن بدون رينگ  50× 110 (با تبدیل)
126,000 100 16 فلنج سوراخدار با هسته فولادی (بدون نیاز به رینگ)        63
194,000 100 16 فلنج سوراخدار با هسته فولادی (بدون نیاز به رینگ)        75
251,000 100 16 فلنج سوراخدار با هسته فولادی (بدون نیاز به رینگ)        90
306,000 100 16 فلنج سوراخدار با هسته فولادی (بدون نیاز به رینگ)        110
360,000 100 16 فلنج سوراخدار با هسته فولادی (بدون نیاز به رینگ)        125
450,000 100 16 فلنج سوراخدار با هسته فولادی (بدون نیاز به رینگ)        160
809,000 100 16 فلنج سوراخدار با هسته فولادی (بدون نیاز به رینگ)        200
1,169,000 100 16 فلنج سوراخدار با هسته فولادی (بدون نیاز به رینگ)        250
1,976,000 100 16 فلنج سوراخدار با هسته فولادی (بدون نیاز به رینگ)        315
101,000 100 10 فلنج سوراخدار با هسته فولادی (بدون نیاز به رینگ)        63
149,000 100 10 فلنج سوراخدار با هسته فولادی (بدون نیاز به رینگ)        75
195,000 100 10 فلنج سوراخدار با هسته فولادی (بدون نیاز به رینگ)        90
250,000 100 10 فلنج سوراخدار با هسته فولادی (بدون نیاز به رینگ)        110
289,000 100 10 فلنج سوراخدار با هسته فولادی (بدون نیاز به رینگ)        125
440,000 100 10 فلنج سوراخدار با هسته فولادی (بدون نیاز به رینگ)        160
683,000 100 10 فلنج سوراخدار با هسته فولادی (بدون نیاز به رینگ)        200
1,114,000 100 10 فلنج سوراخدار با هسته فولادی (بدون نیاز به رینگ)        250
1,708,000 100 10 فلنج سوراخدار با هسته فولادی (بدون نیاز به رینگ)        315
دیدگاهتان را بنویسید
Open chat
چت واتساپ
✔ درخواست خود را مطرح نمائید.